• 0948 309 336
 • sprava001@gmail.com
 • Trenčín
Nitra
Súkromná škola umeleckého priemyslu

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre – miesto tvorivosti a kreativity

Svoju činnosť začala ako Súkromná stredná umelecká škola v roku 2010. Škola ponúkla záujemcom študijné odbory, ktoré v Nitre dlhodobo chýbali. Zriaďovateľom školy je Škola dizajnu, s.r.o.. Prioritným cieľom pri zakladaní školy bolo ponúknuť talentovaným žiakom umeleckú strednú školu a tiež ambícia podieľať sa tým na rozvíjaní kvalitného stredoškolského umeleckého vzdelávania v Nitrianskom kraji.

Vyše desať rokov pôsobenia školy a úspešnosť uplatňovania absolventov školy na trhu práce a ich pokračovanie v štúdiu na vysokých školách ukazuje, že zriadenie strednej školy s umeleckým zameraním v Nitre bolo správne rozhodnutie.

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14 v Nitre – systém vzdelávania

Vyučovanie v škole prebieha v skupinách s maximálne deviatimi žiakmi, čím je zabezpečený úzky kontakt žiaka a pedagóga, a aj dostatočný priestor na samostatnú a tvorivú prácu. Vyučovací proces je postavený nielen na formálnom odovzdávaní informácii, vedomostí a ich opakovaní, ale v prvom rade na aktivite žiaka, ktorý sa učí samostatnosti, nezávislosti, sebarealizácii aj spolupráci. Naši žiaci sú podporovaní v aktivitách pravidelnými odbornými exkurziami do galérii, múzeí, organizovaním výstav prác žiakov, účasťou na mestských a nadačných akciách a rôznych iných udalostiach.

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Nitre od školského roku 2021/2022 ponúka štúdium na šiestich odboroch:

 • Grafický dizajn
 • Propagačné výtvarníctvo
 • Fotografický dizajn
 • Dizajn interiéru
 • Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
 • Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

GRAFICKÝ DIZAJN

Je zameraný na rozvíjanie širokého spektra teoretických a praktických vedomostí a zručností v rôznych oblastiach vizuálnej komunikácie. Medzi štandardne riešené úlohy patria najmä: logo, plagát, piktogram, kalendár, časopis, kniha a katalóg. K náročnejším a komplexnejším zadaniam sa radia: reklamná kampaň, informačný systém, korporátny dizajn, produktový dizajn, tvorba webstránok, vlastného portfólia a množstvo ďalších. Absolvent štúdia grafického dizajnu je tiež schopný založiť si svoje vlastné grafické štúdio, prípadne podniknúť samostatné kroky k umeleckej a podnikateľskej činnosti.

PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Odbor propagačné výtvarníctvo je charakteristický širokým záberom výtvarných techník a postupov s presahom do propagácie, reklamy a dizajnu. V plošnom prevedení je štúdium zamerané na maľbu a jej techniky a v priestorovom na objekty a inštalácie. Žiaci pracujú s klasickými aj súčasnými technikami a médiami – od základov kresby a maľby, až po profesionálnu tvorbu návrhov, vizualizácii a prezentácii. Kreativita výtvarného prejavu v rámci technických a technologických postupov je v priebehu štúdia prioritou. Okrem nej sa kladie dôraz aj na remeselnú zručnosť a prácu s rôznymi materiálmi. Absolvent sa uplatní v ateliéroch dizajnu, v oblasti reklamy a v ostatných odvetviach s výtvarným zameraním. Zároveň je pripravený na ďalšie rozvíjanie sa na vysokých školách s umeleckým smerovaním.

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN

V priebehu štvorročného štúdia sa žiak študijného odboru fotografický dizajn oboznámi s tvorivým fotografickým procesom. Postupne sa od jednoduchších zadaní zameraných na pochopenie zákonitosti fungovania fotografickej techniky, perspektívy a exponometrie posunie k tvorivému komponovaniu fotografického obrazu. Naučí sa pracovať s prirodzeným svetlom a osvojí si aj zákonitosti fotografovania v ateliéri. Žiak si vlastnou praktickou činnosťou osvojí zákonitosti reportážnej, produktovej, krajinárskej, portrétnej ako aj inej fotografie v jej digitálnej aj analógovej forme. Absolvent študijného odboru je pripravený do praxe v oblasti komerčnej a výtvarnej fotografie.

DIZAJN INTERIÉRU

Študent interiérového dizajnu nadobúda základné vedomosti o materiáloch, orientuje sa v histórii a typológii nábytku, pozná technologické procesy ich výroby a spôsoby komponovania. Teoretické vedomosti dokáže študent aplikovať pri navrhovaní vlastných riešení interiérov v grafických programoch a 3D vizualizáciách. Po ukončení štvorročného denného štúdia sa môže absolvent uplatniť v interiérových štúdiách a ateliéroch. Je pripravený na samostatnú dizajnérsku, výtvarnú, grafickú tvorbu alebo na štúdium na vysokej škole.

KONZERVÁTORSTVO A REŠTAURÁTORSTVO – MALIARSKE TECHNIKY

Počas štúdia žiak študijného odboru získava manuálne zručnosti a pracovné návyky v oblasti výtvarného umenia a umeleckých remesiel, oboznamuje sa s technologickými postupmi, rozličných výtvarných a historických techník. Nadobúda schopnosť posúdiť stav umeleckoremeselného historického artefaktu, spoznať rozsah jeho poškodenia a následne navrhnúť vhodný technologický postup na konzervovanie. Teoretická a praktická časť štúdia je prípravou žiaka na jeho zaradenie sa do procesu záchrany kultúrneho dedičstva v pozícii reštaurátorského technika.

OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA – VIRTUÁLNA GRAFIKA

Žiaci denného štvorročného štúdia sa postupne oboznamujú so základnými princípmi z prostredia 2D a 3D animácie. V študijnom odbore sa kladie dôraz na najaktuálnejšie tendencie zo sveta grafického dizajnu, schopnosť kreatívne myslieť, osobný rozvoj a vysokú znalosť profesionálnych grafických programov. Uplatnenie môžu absolventi získať najmä v oblastiach herného a filmového priemyslu alebo v grafickom štúdiu. Nadobudnuté vzdelanie je možné rozvíjať štúdiom na vysokých školách s podobným zameraním.

Odborné stredoškolské štúdium je štvorročné. Štúdium sa ukončuje maturitou. Absolventi štúdia sú pripravení na prax v rámci vyštudovaného odboru, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých školách výtvarných smerov, resp. pedagogickej oblasti. Po maturitnej skúške je možnosť pokračovať v štúdiu, ktorým sa získava vyššie odborné vzdelanie. Odbory pomaturitného vyššieho odborného štúdia sú:

 • Fotografia
 • Grafika vizuálnych komunikácii
 • Produktová tvorba

Súkromná škola umeleckého priemyslu Samova 14 v Nitre – bonusy pre našich žiakov
Našim žiakom ponúkame stravovanie v priestoroch školy, internát pešou chôdzou cca 20 min. od školy, možnosť vykonať si vodičský preukaz s príspevkom od školy, tanečný kurz zadarmo vo štvrtom ročníku a sociálny a motivačný program pre žiakov.

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Samova 14, 949 01 Nitra
www.ssusnitra.sk
+421 37/ 642 29 03 – sekretariát školy
e-mail: info@ssupnitra.sk
instagram: skola_dizajnu_nitra
Facebook: Škola dizajnu Nitra