• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín
Nitra
Stredná športová škola Nitra

Stredná športová škola Nitra

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra organizačná zložka Stredná športová škola,  Slančíkovej 2,  Nitra Tel: 037 65 36 336,  sog@spsnr.edu.sk     www.sportgymnr.sk
    Študijné odbory: 4- ročné  Všeobecné vzdelávanie:    7451 J   športové gymnázium    Odborné vzdelávanie  :     7471 M športový manažment     7475 M digitálne služby v športe  
Charakteristika školy:  Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených  učebniach a  na najlepšie vybavených  športoviskách na Slovensku.  Vzdelávacie programy spájajú športovú prípravu talentovaných žiakov so vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na povolanie.Umožňujeme skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú prípravu a štúdium.  Talentovaných športovcov prijímame na individuálne druhy športu – atletika, plávanie, stolný tenis, karate, moderná gymnastika, športový aerobik, zápasenie  a kolektívne druhy športu – volejbal, hádzaná, basketbal, futbal a hokej. Absolvent získa  úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové  a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných  technológií. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia tréner II.- alebo III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe. Športové gymnázium Nitra sa hrdí titulom ŠKOLA ROKA –  ocenenie je udeľované v celoštátnej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike.  
Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v  jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania  zvyšujeme motiváciu žiakov  a rozvíjame ich  jazykové kompetencie.
Medzinárodné aktivity školy: Športovci školyzískavajú každoročne viac ako tisíc medailí  na majstrovstvách Slovenskej republiky a  medzinárodných podujatiach a  viac ako tucet  medailí na majstrovstvách Európy  a  majstrovstvách sveta  v rôznych druhoch športov.
Projekty: Erasmus+ Sport projekt DIYPES, EPAS- Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, IT akadémia -vzdelávanie pre 21.storočie -OP ľudské zdroje, Rozhoduj o Európe.
Krúžková činnosť: Ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu i  mimovyučovacích  aktivít, čím podporujeme talent a záujmy žiakov. Žiaci si vydávajú i  vlastný školský časopis  S3ga, majú vlastnú hudobnú skupinu.
Športové a iné aktivity školy: Na športové vyžitie slúžia dve telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala, nafukovacia hala, 2 posilňovne, baletná miestnosť, pohybové štúdio, školská plaváreň a vonkajšie tenisové a volejbalové ihriská.         
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má bezbariérový prístup.
Možnosti ubytovania a stravovania: Poskytujeme  možnosť ubytovania v dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Internát a jedáleň sa nachádzajú v areáli školy.
Uplatnenie absolventov v praxi:  Vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale tiež  pre výkon povolaní a odborných činností v športe.