• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sobrance

Nám. slobody 12 Sobrance
2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2498 F technické služby v autoservise
2982 F potravinárska výroba

3686 F stavebná výroba(1)

4210 M 02 agropodnikanie – poľnohospodárske služby
4210 M 08 agropodnikanie – poľnohospodársky manažment
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4524 H agromechanizátor, opravár
4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby
4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
4572 F poľnohospodárska výroba
6317 M obchodná akadémia
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6403 L podnikanie v remeslách a službách
6421 L spoločné stravovanie
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6449 F technické služby v autoservise

2 552 thoughts on “Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sobrance