• 0948 309 336
 • sprava001@gmail.com
 • Trenčín
Blog
Rebríček hodnotenia škôl 2022

Rebríček hodnotenia škôl 2022

Ministerstvo školstva ani minulý rok nerealizovalo celoplošné merania, do hodnotenia sme zapojili zvyšné dostupné údaje.

Výsledky

Po aktualizácii rebríčkov sa posunula na vedúcu pozíciu medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni Základná škola sídliaca v Košiciach na Staničnej 13 (naposledy 4. miesto). Výrazné zlepšenie dosiahli aj ďalšie školy – súkromná ZŠ pre nadané deti na Bajkalskej 20 v Bratislave poskočila z piateho miesta na druhé a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Park Angelinum 8, Košice. Aj táto škola zaznamenala významný posun, pretože po predchádzajúcej aktualizácii rebríčkov sa nachádzala na 10. priečke – polepšila si teda až o 7 miest.

Pri SOŠ prvé miesto obhájila SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na druhú priečku sa po významnom raste hodnotenia prepracovala Súkromná SOŠ, ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade (pred rokom bola na 25. priečke). Zo štvrtého na tretie miesto sa posunula Obchodná akadémia na Bernolákovej v Zlatých Moravciach.

Naopak, v prípade gymnázií sme zaznamenali na popredných priečkach iba minimálne pohyby, pričom vedúca trojica dokonca ostala úplne rovnaká. Medzi gymnáziami obhájilo prvé miesto Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave. Nasleduje Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach a prvú trojicu uzatvára žilinské Gymnázium na Varšavskej ceste.

Medziročne ako skokani vo svojich kategóriách najviac zabodovali súkromná ZŠ na Kubínyiho námestí v Lučenci, SOŠ chemická v bratislavskom Vlčom hrdle a Gymnázium v Bytči na Štefánikovej ulici.

Výber najzaujímavejších výsledkov vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov v SR, a to zvlášť za každý typ školy (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 1 až 3.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu. Pre kompletné výsledky, vrátane výsledkov ostatných škôl, navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Tab. 1 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

Tab. 2 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

Aké dáta zbierame

Aj napriek tomu, že počas roku 2021 bolo vyučovanie naďalej obmedzené a neuskutočnili sa celoplošné merania (Testovanie 5, Testovanie 9 ani písomné maturity), podarilo sa nám zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov.
Súčasná aktualizácia nášho portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) , prináša najnovšie údaje o:

 • uplatnení absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
 • mimoriadnych výsledkoch žiakov (umiestnenia v súťažiach),
 • využívaní digitálnych technológií pri vyučovaní,
 • počtoch učiteľov a žiakov, vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • finančných zdrojoch škôl.

Vďaka doplneniu vyššie uvedených údajov sme mohli zostaviť hodnotenie škôl za školský rok 2020/21. Hodnotenie sme priradili všetkým školám, ktoré mali dostatočnú vzorku žiakov. Vypovedá o výsledkoch, ktoré dosahujú žiaci na jednotlivých školách, a na jeho základe vznikajú aj rebríčky ZŠ a SŠ, k.

V tejto súvislosti dodávame, že kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aktuálne výsledky žiakov z Testovania 5 a 9, či z písomnej časti externej formy maturity za šk. rok 2020/21, keďže sa neuskutočnili, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri školské roky, a preto Testovanie 9 aj maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené – a to prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2017/18 a 2018/19 (v prípade Testovania 5 sú zahrnuté výsledky ešte aj za šk. rok 2019/20).

Veríme, že ministerstvo školstva tento rok už neustúpi od realizácie celoplošných meraní (testovaní), ktoré sú dôležitým prvkom pre vyhodnocovanie pridanej hodnoty vo vzdelávaní. Zber týchto údajov je dôležitým prvkom spätnej väzby nielen pre samotné školy, ale aj pre žiakov a ich rodičov.

Zapojte sa do hodnotenia škôl aj vy

Pripomíname, že hodnotiť školy môžu aj návštevníci portálu a od roku 2020 je novinkou možnosť hodnotiť nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl:

 • kvalitu pedagógov (ich odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva),
 • prístup pedagógov (spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a skúšaní),
 • stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané digitálne technológie),
 • prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry a okolia, ponuka mimoškolských aktivít).

V tejto súvislosti pozývame rodičov a užívateľov portálu, aby sa do hodnotenia zapojili a pomohli vytvoriť čo najlepšie hodnotenie práve tých aspektov škôl, ktoré v súčasnosti nie je možné až tak dobre opísať merateľnými (číselnými) ukazovateľmi zbieranými a prezentovanými na portáli.

Spôsob hodnotenia jednotlivých oblastí pritom ostáva totožný so spôsobom hodnotenia, ktorý sme dosiaľ využívali za celú školu – ide o využitie jednoduchej škály 1 až 5 hviezdičiek, pričom samotné hodnotenie sa realizuje priamo v profiloch jednotlivých škôl.

Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom (údaje o pridanej hodnote za jednotlivé stredné školy v predmete slovenský jazyk si môžu návštevníci portálu pozrieť osobitne v profile každej strednej školy). Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce. Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov.

Metodická vysvetlivka: Do rebríčkov sme zaradili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, resp. absolventov počas každého z uplynulých 4 rokov (ak boli údaje za daný rok dostupné). Hodnotenie odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za posledné dostupné 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu). Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť tu.