Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MV eCommerce s.r.o. (ďalej len „poskytovateľ služieb na webovom portáli www.kamnaskolu.sk“), so sídlom Sitnianska 6599/25, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 9‍93 308, DIČ: 202418‍2028, IČ DPH: SK2024182028, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 33643/S zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi. 

 

Spoločnosť MV eCommerce s.r.o. bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov. 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Adresa: Sitnianska 25, 97411 Banská Bystrica email: info@kamnaskolu.sk, telefón: 0‍911 20 20 11

 

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

 

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je plnenie objednávky na základe registrácie na webovom portáli www.kamnaskolu.sk. Poskytovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), alebo po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a poskytovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 

Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Príjemcovia osobných údajov

Rola Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Správca
Plnenie zmluvy
Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár
Osobné údaje klientov (kontantné údaje)
E-mailová komunikácia, kontaktný formulár
Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložiská, zamestnanci, tlačené dokumenty
Správca
Oprávnený záujem
Zajistenie správnej funkčnosti webu
Cookies
Prihlásenie sa do užívateľského úćtu
Webhostingové služby, subdodávatelia, zamestnanci
Správca
Oprávnený záujem
Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb serveru a prevencia podvodov a útokov na server
Po dobu 50 mesiacov. Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných uživateľov jako UserID, IP adresy a údaje o prehliadaní webu.
Pohyb uživatele na webu, registrace a vytvoření anonymizovaného ID uživatele, zobrazení stránky s chybou
Google Analytics, webhostingové služby, zamestnanci
Správca
Súhlas
Zverejnenie recenzie zákazníka
Meno zákazníka
Dotazník na webe, E-mail, Facebook
Cloudové úložiská, mailingové služby, návštevníci webu, zamestnanci

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Poskytovateľ prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov. Poskytovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ochrany dostupnosti listinne vyhotovených údajov. Poskytovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby. Web používá zabezpečený protokol https so šifrovaním pomocou SSL certifikátu. Prístup do administrácie webu je chránený heslom.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky / registrácie z webového portálu www.kamnaskolu.sk potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018