• 0948 309 336
  • sprava001@gmail.com
  • Trenčín
Gymnázia
Gymnázium, Slančíkovej 2,  Nitra

Gymnázium, Slančíkovej 2, Nitra

Študijné odbory: 5-ročné                                           7902 J  74 gymnázium –  bilingválne štúdium                 s druhým vyučovacím jazykom francúzskym
Charakteristika školy:  Škola je držiteľom prestížneho ocenenia kvality  vzdelávania –LabelFrancÉducation.    Táto pečať kvality  bola udelená  Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky. Výučbu zabezpečujeme kvalifikovanými pedagógmi  francúzskeho jazyka a lektormi z Francúzska tak, aby žiaci dosiahli komunikačnú úroveň C1. Ovládanie francúzskeho  jazyka je výhodou pri uplatnení sa na pracovnom trhu  (jazyk diplomacie) !
Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Výrazne posilňujeme vyučovanie francúzskeho jazyka najmä v 1. ročníku, aby žiaci získali dostatočný základ pre štúdium ďalších predmetov vo francúzskom jazyku. Od druhého ročníka vo francúzskom jazyku  vyučujeme geografiu, dejepis, občiansku náuku a od tretieho ročníka aj iné prírodovedné a spoločensko-vedné predmety. Ďalším cudzím jazykom je anglický jazyk a jazyk ruský. Vyučujeme v  jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania  zvyšujeme motiváciu žiakov  a dôkladne rozvíjame ich  jazykové kompetencie. Gymnázium pripraví študentov na vykonanie štátnej jazykovej skúšky, resp. jazykových certifikátov DELF.
Medzinárodné aktivity školy: Štúdium organizujeme na základe dlhoročných skúseností s vyučovaním francúzskeho jazyka na bývalej osemročnej forme štúdia v spolupráci  s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku  a so samosprávou  regiónu   Grand Est vo Francúzsku.
Projekty: Erasmus+, EPAS- Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, IT akadémia -vzdelávanie pre 21.storočie -OP ľudské zdroje, Rozhoduj o Európe, medzinárodný projekt „We are one“
Krúžková činnosť: Ponúkame pestrosť vyučovacieho procesu i  mimovyučovacích  aktivít, čím podporujeme talent a záujmy žiakov. Žiaci si vydávajú i  vlastný školský časopis  S3ga, majú vlastnú hudobnú skupinu.
Športové a iné aktivity školy: Na športové vyžitie slúžia dve telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala, nafukovacia hala, 2 posilňovne, baletná miestnosť, pohybové štúdio, školská plaváreň a vonkajšie tenisové a volejbalové ihriská.         
Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Škola má bezbariérový prístup.
Možnosti ubytovania a stravovania: Poskytujeme  možnosť ubytovania v dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Internát a jedáleň sa nachádzajú v areáli školy.
Uplatnenie absolventov v praxi: Získaním vyššieho sekundárneho vzdelania  absolventi  školy pokračujú v  štúdiu na slovenských alebo zahraničných vysokých školách alebo vstupujú na trh práce.